Veenoxidatie.

Door lagere waterstanden in de veengebieden van Friesland daalt het landschap met ~1cm per jaar. 95% van deze daling gaat als CO2 de lucht in, dat komt op ~30 ton per ha/perjaar. In geheel Friesland is dat 933.000 ton/jaar.

Binnenkort start de discussie over veen en veenoxidatie, georganiseerd door de FMF. Hopelijk gaat het om de kern van het vraagstuk “hoe gaan we hiermee om” willen we met z’n allen dat dit proces doorgaat, willen we het stoppen of regulieren. Mijn voorkeur is een objectieve discussie met alle feiten op tafel.

Misschien moeten we het zelfs landelijk zien, Ned. moet straks afspraken waarmaken, zoeken ze daarvoor een dure oplossing, zoals opslag of extra belasting op de uitstoot van co2. De eerste 2,5% kan je landelijk al pakken door het waterpeil in veengebieden te verhogen.

Naast het co2 probleem is er nog een reden om dit op telossen, het cultuur landschap verdwijnt voor onze ogen, daarom besteed de stichting ook aandacht aan deze zaak.

De eerste bijeenkomst is onder tussen geweest, een algemene mening was wel dat een discussie prima is maar wel met alle feiten incl. kosten en opbrengsten op tafel. Elke burger in Friesland betaald mee aan
het in stand houden van veenoxidatie, willen ze dat wel en de kosten lopen alleen maar op. Tenzij er een ander beleid komt en andere zaken belangrijker gaan worden, zoals co2 in relatie met ons leefmilieu. Het blijkt dat de 36.000 ha veenweide in Friesland goed is voor 933KTon co2 uitstoot per jaar!

Gebruikers van veenweide gebieden willen de lage waterstanden in stand houden, hoe lang gaat dat nog door? In Europees verband wordt al gesproken van een co2 ecotaks, gaan de gebruikers van die veenweidengebieden dat dan ook betalen?

Website veenweidevisie Fryslan.

Startnotitie veenweidevisie Friesland

Hierin staat het standpunt van Nederland.
infoblad_7_verduurzamingveenweide.
Klimaatakkoord Nederland 2010

Nog meer info.
Protocol 11-033 CO2 bodem NIR2011
Protocol 12-033 bodem

Bijlage van een rapport van Wageningen Alterra-rapport 989.
Veenweide in Friesland

 

In dit artikel kan je lezen, hoe onder het huidige beleid, de veengebieden in Friesland gaan verdwijnen, het is alleen afgestemd op de lokale gebruikers. Toelichting rapport Waterschap Friesland
Dit is ook de reden dat het Waterschap veenoxidatie op de agenda wil hebben, dat proberen ze al sinds 2008 maar Prov. Friesland had daar weinig belang bij en hebben het pas in 2012 opgepakt.

 

Dit artikel gaat over een onderzoek naar veenoxidatie in Drentse natuurgebieden uitgevoerd door Wageningen. Drenthe is n.l. al veel verder met deze discussie.

Het vrij komen van co2 bij oxidatie van veen.

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

Nota veenoxidatie Drenthe

Het veen verdwijnt uit Drenthe