Afdrukken

Boomstammen onder het veen.

Aan de Tjallebert Hooivaart gaan ze een stuk veen ontgronden tvb. aanwas van riet en natuur. In soortgelijke projecten zijn boomstammen onder het veen gevonden, meer bekend als Kienhout.

Nu zijn er in het verleden wel meer vondsten gedaan met het voorkomen van boomstammen, jaarringen onderzoeken tonen aan dat het soms wel over bomen gaat van 5400BC. de bomen zelf waren tussen de 150 en 200 jaar, ze zijn dus niet vanwege ouderdom gevallen. Vondsten in Akkrum zijn iets jonger zoals te lezen is in het volgende artikel.

In het verleden zijn er wel meer meldingen geweest, ook buiten de Provincie zoals De Peel en NoordHolland. Mijn brief aan de Provincie pleit er dan ook voor om dergelijke vondsten te noteren, vaak liggen deze stammen ook nog in een bepaalde richting, net of zijn ze met een storm allemaal de zelfde kant op gevallen. Het merendeel bestaat uit eiken en een klein deel uit naaldhout. In documentatie over De Peel spreek men over hout wat gewild was bij meubelmakers, zo goed was de kwaliteit nog, ook wat in Fryslân wordt gevonden is nog dermate gaaf is dat men het met een motorzaag in stukken zaagt.

Er komen wel meldingen bij de provincie binnen maar er wordt niets mee gedaan, het valt namelijk niet onder Archeologie en ook niet onder cultuur geschiedenis, maar het zou wel een stukje aanvulling zijn op onze geschiedenis  in de periode  net voor de veen vorming, waarom liggen ze maar één of twee kanten op, zijn ze van gelijke leeftijd enz. enz.

Nu gaat deze informatie verloren en ik probeer dit onder de aandacht te brengen zodat er in ieder geval aantekeningen gemaakt worden en dat ,men mogelijke monsters gaat verzameld voor later onderzoek.

Zijn er mensen, die ook weten te vertellen waar dergelijke boomstammen zijn gevonden, laat het even in een mail weten dan bewaar ik die melding. De archeologische afdeling van de Prov. heeft er nu aandacht voor om een notitie te bewaren al is het buiten hun werkgebied.

In het ANWB Geologieboek Nederland, staat de volgende passage geschreven door Dapper in de 17e eeuw.
Het gaat over veenafgravingen aan de Amstel nabij Amsterdam.

…dat hier te lande hier en daer veel boomen of stammen van boomen en kreupel-bosschen, diep onder der aerde gevonden worden, waer uit men besluiten kan, dat dit landt eertijds vol bosschaedjen en ruigten moet geweest zijn… Want zestigh roeden ter weder-zijde van den Amstel, van de Stadt af, tot al voor-by Ouderkerk, vertoont zich na vijf of zes voet graven in’t veen een onder-aerdsch bos van boomen, welker grootste en dikste stammen alle na den Zuid-Oosten omgeslegen leggen, maer de kleine stammen staen recht over-endt. Dicht aen deze stadt is’t hout van verscheide, en niet van eenderley slagh. Aen zommige takken hangen noch nooten of vruchten, die noch heel en gaef zijn.